2018

4.04. 2018 .
Referat :
Ordinær generalforsamling i Old Boys Klubben onsdag d. 4.04. 2018 i Restaurant Hole in One.
Efter at spisningen var overstået (gode håndmadder ) bød formanden Jørn Havmøller velkommen til de fremmødte medlemmer.
1 Valg af dirigent. Jørgen Enkebølle blev foreslået og valgt uden modkandidat.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var varslet i henhold til vedtægterne og dermed lovlig og beslutningsdygtig. Han gav derefter ordet til formanden til aflæggelse af årsberetningen.

2 Beretning for det forløbne år.
Året 2017 har formet sig som et traditionelt år med 8 slagspilsdage, Stableford med nærmest hul på udvalgte huller og et par udflugter – forår og efterår.
Forårsudflugten gik til Gyttegård – en dejlig dag med 28 deltagere, en fin bane og en god frokost i fine lokaler.
Efterårsturen gik til Breintholtgård med 22 deltagere. Også en fin dag.
Match mod pigerne, Old Max og torsdagsherrerne forløb også som sædvanligt med en god stemning.
Herefter gik formanden over til at skitsere nye tiltag for den kommende sæson :
Fødselsdagsmatchen, efterårets match mod henholdsvis pigerne og Old Max udgår.
Old Boys, Old Max og Formiddagspigerne har samlet valgt at lave en samlet Senior forårsmatch, som vi skiftes til at arrangere. Vi har sammen udarbejdet et program for dagen med præmier osv.
De nærmere detaljer herfor er nedfældet i et skriftligt materiale for matchen og en ”hvem gør hvad ” guide.
I det årsprogram som vi lige har taget hul på er der indlagt 4 matcher, hvor matchlederen bestemmer – en fordobling i forhold de hidtidige 2 matcher med dette indhold. Man opfordres til at melde sig som matchleder og på den måde komme med nye kreative indslag til årsprogrammet.
Vores snapsematch i sommerferien og Ryder Cup er bibeholdt.
Der vil ske små ændringer i præmiepolitikken for at spare lidt penge.
Ved sokratesmatcher bliver præmierne fremover : 1. Plads 1 fl + 1 bold – 2. Plads 1 fl – 2. Plads 1 bold – 3. Plads 1 bold – bedste mand på øvrige hold 1 fl.
Nærmest hullet 1 bold.

Vi er pt 49 medlemmer og der er ikke venteliste.

Årets udflugter går til Varde og Royal Oak efter sidste års vejledende afstemning.
Hjemmesiden er ved at blive ajourført og optimeret, og Vagn Lund er i færd med at beskrive OB-klubbens historie – er pt nået til 2013. – Opfordring til at komme til Vagn med relevant materiale i forbindelse hermed.
Vores formand – Jørn Havmøller – har deltaget i et bestyrelsesmøde med bestyrelsen for Kaj Lykke Golfklub. Herfra kan nævnes –
Rabatordning på golfbiler , nye skilte på teestederne med meterangivelse samt flere mindre ændringer beskrevet i mail fra KL – golfklub.
Efter beretningen var der en lille debatvedrørende de nye regler for præmier. Dette mundede ud i, at bestyrelsen genovervejer reglerne set i lyset af det antal medlemmer, vi er efter kontingentindbetalingerne.
Til slut takkede formanden for samarbejdet med den øvrige bestyrelse for Old Boys-klubben

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

3 Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4 Kassereren Henry Rasmussen fremlagde årsregnskabet, som udviste en balance på kr 18.752,60 .
Af posterne kan nævnes kontingenter kr 17.675 — vin og boldpræmier kr 17.597,78 .
Årets aktiviteter gav et overskud på kr 3.275,26 , hvilket bidrager til indestående i banken 12.552,60 + lagerbeholdning 6200 — tilsammen kr 18.752,60 (samlede aktiver )

Årsregnskabet blev ligeledes godkendt med applaus.

5 Forslag fra bestyrelsen. – Der var ingen forslag.
6 Forslag fra medlemmerne. – Et forslag om at billiggøre de 2 årlige udflugter ved at anvende de 20 kr´s betaling pr spiller fra vinterspillet blev ikke vedtaget.
7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter :
Willy Harder og Jørn Havmøller Sørensen blev genvalgt til bestyrelsen.
Der var genvalg til de to suppleanter Finn Andersen og Jens Rue.

8 Valg af revisor og revisorsuppleant :
Revisor : Jørgen Jørgensen
Revisorsuppleant : John Laursen

9 Eventuelt :
Hul 13 er blevet forsynet med røde pæle med grøn top i venstre side ved de små, drilske grøfter.
Kort fortalt betyder det, at reglerne for alm røde pæle anvendes, hvis bolden slås derud, men grøn top medfører, at man IKKE må hente sin bold. (for at fremme spillet )

Der blev mindet om, at kontingent – kr 350 – skal være indbetalt på konto i Skjern Bank –
7780 0002169886 senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse.
Dirigentan – Jørgen Enkebølle – motiverede en tak til bestyrelsen for veludført ledelse i det forløbne år, og sluttelig takkede formanden dirigenten for en god og myndig ledelse af generalforsamlingen.

Referent : Børge T. Ottosen
Dirigent : Jørgen Engkebølle