2019

Generalforsamling 2019

Oldboysklubben – Kaj Lykke Golfklub 2019.

Ordinær generalforsamling onsdag d. 3. april 2019 i Restaurant ”Hole in One ”.

  1. Valg af dirigent :

Jørgen Enkebølle blev valgt og konstaterede, at gf. Var lovligt indkaldt. Herefter gav han ordet til formanden, Jørn Havmøller.

  1. Beretning for det forløbne år:

Året har i sin helhed lignet de foregående år rent golfmæssigt med 8 slagspilsdage, dage med Stableford fra gul tee (nu tee 59 ) og nærmest hullet på udvalgte huller.

Udflugterne gik til Varde Golfklub og Royal Oak Golfklub i Jels. Begge ture var vellykkede med 32 deltagere i Varde og 22 i Jels. – Begge steder blev afsluttet med præmieoverrækkelse og efterfølgende frokost – ikke at forglemme.

På vores hjemmebane havde vi match mod pigerne, Old Max og Torsdagsherrerne.

Vores forårsmatch mod Old Max og Formiddagspigerne blev på bedste vis arrangeret af Old Max. 72 spillere deltog. – Vi står som arrangør i 2019 og vil videreføre konceptet, da det forløb meget fint.

Der blev traditionen tro afholdt snapsematch sammen med Old Max og Torsdagsherrerne.

I efteråret blev der dystet Ryder Cup med Old Max som arrangør, og vi skal her i 2019 arrangere efterårsmatchen.

Lidt om den kommende sæson 2019 :

Udflugterne bliver til Skærbæk Mølle den 12. juni og til Ribe den 14. august. – A11 medlemskabet vil billiggøre disse 2 udflugter.

Nye regler :

Ved årsskiftet 2019 blev de nye golfregler en realitet. Vi skal have flere gamle regler og udtryk / betegnelser erstattet med nye. Banen skal have nye markeringer, som vi skal have indarbejdet i vores daglige spil.

  1. Fremlæggelse af revideret regnskab.

Kassereren Henry Rasmussen fremlagde det reviderede regnskab, som efter kontingenter på kr 16.275 fremstod med et årsoverskud på kr 1.689,76. – Dette sammenholdt med en kassebeholdning på kr 20.442,36 står vi med en kassebeholdning på kr 21.142,36 pr. 31.03. 2019 – heraf udgør lagerbeholdningen kr 4.500 .

Regnskabet er revideret af Jørgen Jørgensen. – Ingen bemærkninger.

  1. Årskontingentfor 2019 blev fastsat til uændret kr 350.
  1. Forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslog at alder for optagelse af nye medlemmer nedsættes fra 60 til 55 år.

Forslaget blev vedtaget.

  1. Forslag fra medlemmer. – Ingen modtaget.
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Valg af næstformand og kasserer (vælges for 2 år )

Næstformand : Bent Andersen

Kasserer : Henry Rasmussen.

Suppleanter : Jens Ruhe , Finn Andersen .

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant (vælges for 1 år )

Revisor : Preben Christensen

Revisorsuppleant : John Laursen

  1. Eventuelt .

Dirigenten takkede for god ro og orden og overgav ordet til formanden, som ligeledes takkede for en rolig og saglig generalforsamling.

Referent : Børge T. Ottosen

Dirigent : Jørgen Enkebølle.