1.  Vedtægter forOld Boys Klubben

 

 

 

§ 1Det er Old Boys Klubbensformålat dyrke og udvikle golfspillet i overensstemmelse med golfspillets regler samt at nyde kammeratligt og socialt samvær.

 

§ 2Klubbens sommersæsoner fra 1. april til 31. oktober og vintersæson er fra 1. november til 31 marts. 
 

§ 3Optagelseaf medlemmer er betinget af, at pågældende er fyldt/fylder 55år i indmeldelsesåret og er medlem af Kaj Lykke Golfklub. 
Der kan maximalt optages 60 medlemmer. 

 

Stk. 2. For at kunne forblive medlem i Old Boys Klubben er det en betingelse, at et medlem har betalt kontingent senest en måned efter ordinær generalforsamling. 
Der kan dog tages hensyn til fravær på grund af sygdom eller andre årsager, der skal meddeles bestyrelsen, som tager stilling til eventuel dispensation.

 

Stk. 3. Et medlem, der optages efter 1. august, betaler halvdelen af det kontingent, der er godkendt af generalforsamlingen (jf. § 13, stk. 1, punkt 4) for perioden fra optagelse og indtil 31. marts.

 

§ 4Mødetidspunkter onsdage senest kl. 08,45, på hvilket tidspunkt liste og scorekort skal være udfyldt. Herefter foretages lodtrækning. 
Det tilstræbes, at gangbesværede går ud fra hul 1.

 

Stk. 2. Andre med acceptabel grund kan anmode om start fra hul 1.

 

Stk. 3.Overskridelseaf mødetidspunkt (kl. 08,45) betales med 20 kr. i bøde.

 

Stk. 4. Bestyrelsen kan fastsætte bøder for andre forseelser.

 

§ 5 Såvel sommer som vinter spilles deri 3rækker(se stk. 2) med præmier for 1. og 2. pladser. Ved opdeling af et antal fremmødte, der ikke er delbart med 3, tilpasses rækkerne, så der suppleres først i A-rækken og herefter eventuelt i B-rækken.(F.eks.: Der er mødt 38 medlemmer, der fordeles med 13 i A-rækken, 13 i B-rækken og 12 i C-rækken; eller ved 37 spillere, der fordeles med 13 i A-rækken, 12 i B-rækken og 12 i C-rækken). 

 

Stk. 2.Ved indtil 15 spillere spilles i én række. Ved fremmøde af 16 – 25 spillere spilles I to rækker. Er fremmødet 26 spillere eller derover spilles i tre rækker.

 

Stk. 3.Ved resultatlighed vinder spilleren med laveste handicap. Er dette ens, vinder begge. Bestyrelsen fastlægger præmieform.


Stk. 4.Handicap (hpc) gældende pr. 1. november anvendes for hele vintersæsonen. Score over 36 stableford point medfører altid regulering uanset sæson jf. § 2.

§ 6Ved præmieoverrækkelseskal præmiemodtagere være til stede. Hvis præmiemodtager(e) ikke er til stede, tilfalder præmien klubben – uanset om der er tale om vin, penge eller andre former for præmier. 

 

Stk. 2. Der kan undtagelsesvis gives dispensation fra ovenstående regel, hvis der inden spillets begyndelse meldes gyldigt forfald til ledelsen. 

 

§ 7I løbet af sommersæsonen afvikles en gennemgående konkurrencei henholdsvis bruttoslag, nettoslag og put.

 

Stk. 2.Der spilles 8 matcher, hvoraf de 5 bedste er tællende. Ved resultatlighed i henholdsvis bruttoslag og nettoslag mellem 2 eller flere spillere er der omspil over 18 huller. Ved resultatlighed i put mellem 2 eller flere spillere er der omspil på puttebanen.

 

Stk. 3.Pokaler og præmier for denne konkurrence uddeles ved sommerafslutningsmatchen sidst i oktober måned.

 

§ 8 I hele sommersæsonenbetales 2 kr. i bøde pr. streget hul, dog max. 20 kr. pr. gang. I vintersæsonen betales 20 kr. pr. gang pr. deltager.

 

§ 9Sommerudflugtertilstræbes afholdt 2 gange om året i sommersæsonen. 

 

§ 10 Gæstespilleremå gerne deltage, såfremt alderskriteriet er opfyldt – dog maximalt 3 gange med mindre andet aftales med bestyrelsen.
Der betales 20 kr. for deltagelse.

 

§ 11 Der gives en gaveved 70 års fødselsdage og herefter hvert 5. år.

 

Stk. 2. Der gives en bårebuket ved dødsfald.

 

§ 12Ordinærgeneralforsamlingafholdes en onsdag i april måned.

 

§ 13Dagsordenfor den ordinære generalforsamling er følgende:

 

  1. Valg af dirigent

  2. Beretning for det forløbne år

  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

  5. Forslag fra bestyrelsen

  6. Forslag fra medlemmerne

  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

  8. Valg af revisor og revisorsuppleant

  9. Eventuelt

 

Stk. 2.Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved opslag i klubhuset.

 

 

 

Stk. 3.Forslag fra medlemmerne skal for at kunne behandles på generalforsamlingen være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen.

 

Stk. 4.Forslag fra såvel medlemmer som bestyrelse skal være opslået i klubhuset senest 7 dage før generalforsamlingen. 

 

Stk. 5.Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed. 

 

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning til det; eller hvis en generalforsamling har besluttet det, eller hvis 2/3 af medlemmerne skriftligt kræver det. I sidstnævnte tilfælde afholdes ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodning herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel.

 

§ 14Bestyrelsenbestår af formand, næstformand, sekretær og kasserer, som vælges for to år ad gangen.

 

Stk. 2. Formand og sekretær vælges på lige årstal, medens næstformand og kasserer vælges på ulige årstal.

 

Stk. 3. Suppleanter til bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne.

 

Stk. 4. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

 

§ 15Revisorog revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.

 

§ 16 Regnskabsåretgår fra 1. april til 31. marts.

 

§ 17Ved opløsningaf Old Boys Klubben tilfalder eventuelle aktiver Kaj Lykke Golfklub.

 

§ 18 Old Boys Klubben tegnes af den samlede bestyrelse.

 

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling, den 3.april 2019